09
فوریه

معنی رنگ شعله وسیله های گاز سوز

معنی رنگ شعله های وسایل گاز سوز چیست؟

معنی رنگ شعله های وسایل گازسوز چیست؟

وقتی گاز به طور کامل بسوزد، رنگ شعله آبی می شود (معنی رنگ شعله های وسایل گازسوز). برای سوختن کامل گاز، نیاز به اکسیژن کافی است. هر متر مکعب گاز، هنگام سوختن به حدود ۱۰ متر مکعب هوا نیاز دارد و هرچه رنگ شعله آبی تر باشد، نشان دهنده رسیدن هوای کافی به سوخت است.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اجاره ﺑﺨﺎری انرژِی ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ و ﺷﻮد ﻛﻪ دارای دوام و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮ درﻛﺞ ﺷﺪن، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ، ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﺎییدگی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖ های وﻳﮋه ایی دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﺑﺨﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻣﻮاد زد زﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .

ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎی اﺣﺘﺮاق می ﺷﻮد.ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺨﺎری، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. به ﻃﻮری که ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺎری ازﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در داﺧﻞ ﻛﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .

علائم و رنگ شعله ها در وسایل گاز سوز نشانگر چیست؟

رنگ زرد شعله

از نشانه های احتراق ناقص در دودکش های گازی وجود مونوکسیدکربن (CO) بالا و رنگ زرد شعله است.

در واقع اگر کمتر از مقدار معین هوا در زمان سوختن گاز وجود داشته باشد مقداری از سوخت به طور کامل نسوخته و به همراه پسماندها خارج می شود.

رنگ آبی شعله

رنگ آبی نشاندهنده وجود هیدروژن است. اما در جریان احتراق کامل گاز، ابتدا گاز و هوای اولیه مخلوط شده و به طرف مشعل هدایت می شود و مجددا در زمان احتراق هوای ثانویه لازم است.

اگر هوای اولیه به میزان کافی وجود داشته باشد احتراق کامل بوده و شعله های آبی رنگی دیده خواهد شد. اگر هوای ثانویه در اطراف سوراخ های مشعل کم باشد بنابراین احتراق ناقصی رخ داده و شعله های زرد رنگی دیده می شود.

معنی رنگ شعله های وسایل گاز سوز

اندازه شعله های بخاری و وسایل دیگر بر چه اساسی تنظیم می شود؟

هر وسیله گازسوز برای شعله های مختلف ازکم تا زیاد قابل تنظیم است و مصرف کننده بسته به نوع نیاز خود یکی از حالت ها را انتخاب می کند. مثلا در مورد اجاق گاز پس ازجوش آمدن دیگ زودپز باید شعله را روی وضعیت پائین تنظیم کرد. در بعضی موارد دیده می شود که شعله به اندازه کافی بلند نیست. بلند نبودن شعله عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها پائین بودن فشار گاز شهری بخصوص در مواقع بسیار سرد و دلیل دوم تنظیم نبودن خروجی گاز است که باید نسبت به رفع این مشکل با کمگ گرفتن از سرویسکارهای مجاز اقدام کرد.

رنگ نارنجی شعله را با رنگ زرد اشتباه نگیرید

وجود شعله های نارنجی در مشغل بخاطر عدم سرویس به موقع وسیله گازسوز و یا سوختن ذرات گرد و غبار و یا ناخالصی هایی است که به شعله پخش کن کشیده شده است و بنابراین رنگ نارنجی هیچ نقشی در عمل احتراق ندارد و بنابراین با رنگ زرد ناشی از احتراق ناقص اشتباه گرفته شود.

بعد از روشن شدن وسیله گازسوز، تهویه هوای خانه چقدر اهمیت دارد؟

پس از روشن کردن وسیله گازسوز، تهویه اتاق باید به طور مرتب انجام شود و اکسیژن تازه وارد فضای خانه و اتاق ها شود که این امر معمولا با ورود و خروج افراد به خانه و باز شدن درها اتفاق می افتد.

افرادی که از شیوه های غیراستاندارد مثل قرار دادن لوله بخاری در آب و… استفاده می کنند عامل بروز چه مشکلاتی هستند؟

قراردادن دودکش درداخل سطل آب، مانع از خروج گازهای احتراق توسط دودکش می شود و گازهای کشنده وارد اتاق می شوند.

سرد و گرم بودن لوله های بخاری به چه عواملی بستگی دارد؟

نکات ایمنی بخاری

گرم بودن لوله بخاری به معنای خروج مناسب محصولات احتراق است ولی وقتی لوله بخاری سرد است، نشان دهنده این است که گازهای احتراق از دودکش خارج نمی شوند و داخل وسیله گازسوز باقی مانده اند و بالطبع پس از آن وارد فضای اتاق می شوند. سرد بودن دودکش هشداری است که نشان می دهد دودکش ساختمان مسدود شده است.

در استاندارد بخاری گازسوز، نصب ODS یا سنسور حرارتی روی آن اجباری بوده که اخیرا در کمیته ای نصب هر دو از ابتدای سال ۱۳۹۱ اجباری می شود.

ODS وسیله ای است که کمبود اکسیژن در محیط را احساس کرده و به محض پائین آمدن درصداکسیژن در محیط، بخاری را خاموش می کند.

سنسور حرارتی وسیله ای است که دما را احساس می کند و به محض این که دودکش مسدود شود یا مکش محصولات احتراق به خوبی انجام نشود و بالطبع دمای بخاری بالارفته با احساس کردن این دمانسبت به قطع شعله بخاری اقدام می کند.

مصرف کننده های محترم بایدآگاه باشند در صورتی که بخاری سنسوردار به محض روشن شدن قطع شود، به این معناست که دودکش مسدود یا مکش به خوبی انجام نمی شود، لذا به جای حذف سنسور از مدار، سریعا نسبت به رفع این عیب باید اقدام کرد.

استفاده از شومینه خطرناک تر است یا بخاری؟ چرا؟

استفاده از شومینه به دو علت توصیه نمی شود. اول به دلیل این که اشتعال گاز بدون هیچ واسطه و به صورت مستقیم بوده و خطر ورود گاز مونوکسید کربن به فضا را افزایش می دهد. دوم این که بازده حرارتی شومینه کمتر از بخاری است.

بخاری های دیواری از انواع دیگر آن خطرناک ترند یا خیر؟

بخاری های دیواری که معمولا در ایران از نوع بدون دودکش ساخته می شوند، به خودی خودخطرناک نیستند. ولی استفاده از آنها فرهنگ خاص خود را دارد. مثلا این وسیله نباید در جاهایی که اکسیژن جابه جا نمی شود، نظیر اتاق خواب، حمام، توالت و دستشویی یا اتاقک انبار نصب شود. براساس استاندارد، این گونه بخاری ها باید مجهز به وسیله ای به نام ODS باشند تا در صورت کمبود اکسیژن در اتاق نسبت به قطع بخاری اقدام شود.

علائمی که به عنوان علائم هشدار هنگام ورود به خانه مبنی بر وجود ‍CO۲ است، چیست؟

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن علائمی شبیه به سرماخوردگی دارد و فرد را دچار آب ریزش بینی، سردرد و سوزش چشم می کند. باید دقت شود اگر در یک زمان چند نفر در داخل یک محیط بسته دچار علائمی که ذکر شد، شوند به احتمال زیاد در خطر گاز مونوکسید کربن قرار دارند.

آیا دستگاه های هشداردهنده این گاز در ایران وجود دارد؟

در حال حاضر سازمان استاندارد با همکاری شرکت ملی گاز در حال تدوین استاندارد وسایل هشداردهنده گاز طبیعی و گاز مونوکسید کربن است تا پس از تدوین اجرای استاندارد مربوطه الزامی شود. به این معنی که تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان این محصول باید کالای خود را مطابق استاندارد و با کیفیت مناسب تولید کنند.

تهران پارتیکو

تهران پارتیکو مجری تهویه مطبوع مراسمات مختلف شما از جمله : سمینارها،کنفرانس ها ،همایش ها ،نمایشگاه ها،و تمامی مراسم ها و  جشن های شما در محیط های باز و بسته می باشد. یکی از مهم ترین مزیت های اجاره وسایل و تجهیزات نمایشگاهی و تجهیزات مراسم از تهران پارتیکو برخورداری از تجربه چندین ساله کارشناسان خبره و دلسوز ماست که در همه مراحل اعم از انتخاب، ارسال و نصب تجهیزات در کنار شما بوده و برای هرچه بهتر شدن مراسم و نمایشگاه شما را کمک و همراهی می کنند.

جهت اطلاعات بیشتر با کار شناسان ما در تهران پارتیکو تماس حاصل فرمایید.