کارشناسان ما بعد از اتمام مراسم به محل بازگشته و لوازم را جمع آوری می کنند و به شرکت منتقل می کنند