در زمان مقرر لوازم انتخاب شده به محل برگزاری مراسم ارسال می شود و اقلام داری نصب نصب می شوند و صحیح و سالم تحویل شما می گردد