پس از انتخاب تجهیزات قرداد همکاری با توافق طرفین نوشته می شود که در آن تمامی موارد از جمله زمان ارسال ,زمان جمع آوری و… ذکر می شود