شما می توانید با مراجعه به دفتر شرکت تهران پارتی و یا تماس تلفنی کارشناسان ما را از نوع و فضای برگزاری مراسم مطلع سازید.کارشناسان ما بهترین تجهیزات مجالس را متناسب فضا و نوع مهمانی به شما پیشنهاد می دهند و شما می توانید با توجه به حق انتخاب مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید.