24
جولای

علیرضا خسروی

بنده از تمامی خدمات ، پشتیبانی و حمل نقل و کیفیت تجهیزات ارائه شده توسط تیم بی نظیر تهران پارتی کمال تقدیر و تشکر را دارم.