24
جولای

علی دستجردی

از اینکه تجهیزات عروسیمو رو از شما گرفتم خوشحالم .امیدوارم همیشه در کارتون یک باشید و همیشه موفق.حرفه ای یعنی همین.