24
جولای

فرشته افشاری

زمان بندی عالی در ارسال تجهیزات و جمع آوری آنها و همچنین تجهیزات سالم و تمیز به طوری که انگار لوازم را تازه خریداری کردیم از نکات مثبت تهران پارتی بود