24
جولای

هلدینگ آپادانا

نهایت رضایت و تشکر را از شرکت تهران پارتی مخصوصاً آقای لشگریان را دارم و مشاوره ها و پیشنهاد های سازنده ایشان در زمینه خدمات مجالس کمک بسزایی به شرکت ما جهت برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها نموده است و همچنین از نظر پشتیبانی تجهیزات هم همیشه و در همه حال پرسنل ایشان راهنمای ما هستند .